* FANİ DUNYA


Radyo ip adresimiz değişti, radromuzu dinlemek için tekrar yükleyebilirsiniz.

FANİDUNYA FM MOBİL (Yenilendi)

FANİDUNYA FM

GOOGLE GRUP

ANDROID
Radyomuzu google playdan cep telefonunuza yükleyip dinleyebilirsiniz. Tıkla yükle
DİĞER TELEFONLAR
Google Chrome veya Firefox'a
http://5.135.14.22:7412
yazarak radyomuzu dinleyebilirsiniz

Android desteklemeyen telefonlarda dinlemek için tıklayınız

Radyomuzu bilgisayara yükleyerek bilgisayarınızdan dinleyebilirsiniz. Tıkla yükle

İSTEK PANELİ GİRİŞİ

 

Google grup sayfamızı ziyaret etmek için tıklayınız

Gönderen Konu: Ana-Babaya Davran‎‏ ‏Ekimiz Nas‎l Olmal‎?  (Okunma sayısı 101 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı türkiyem

  • *****
  • İleti: 983
Ana-Babaya Davran‎‏ ‏Ekimiz Nas‎l Olmal‎?
« : Ağustos 13, 2019, 10:34:07 ÖÖ »
Ana-Babaya Davran‎‏ ‏Ekimiz Nas‎l Olmal‎?

Yumu‏ak sِylemek, tevâzû etmek ضf bile dememek Hak teâlâ buyuruyor ki:

(Biz insana, ana-babas‎na iyilik etmesini tavsiye ettik) [Ahkâf 15]

(Rabbin, yaln‎z kendisine kulluk etmenizi, ana-baban‎za da iyi davranman‎z‎ emretti Onlardan biri veya ikisi senin yan‎nda ya‏lan‎rsa, kendilerine ِf bile deme; aً‎r sِz sِyleme, onlarla yumu‏ak ve tatl‎ konu‏, onlara ac‎, tevâzû kanad‎n‎ gerip "Rabbim, küçükken beni yeti‏tirdikleri gibi sen de onlara merhamet et" diye duâ et) [فsrâ 23, 24]

2- Konu‏urken sesini, onlar‎n sesinden yüksek ç‎karmamak Eshâb-‎ kirâm Peygam efendimizin yan‎nda olduًu gibi, ana-babalar‎n‎n yan‎nda da yava‏ konu‏urlard‎ Kurân-‎ kerîmde meâlen buyuruluyor ki:

(Ey inananlar, seslerinizi, Peygamberin sesini bast‎racak ‏ekilde yükseltmeyin!) [Hücurât 2]

(Sesini alçalt, bil ki, seslerin en çirkini merkep sesidir) [Lokman 19]

3- Yanlar‎nda çok konu‏mamak, edebi a‏mamak Ba‏kalar‎n‎n yan‎nda bile çok konu‏mak uygun deًildir Hadîs-i قerîflerde buyuruldu ki:

(En zararl‎ ‏ey, çok konu‏makt‎r) [Deylemî]

(اok konu‏mak kalbi karart‎r Kalbi kararan da Allahü teâlâdan uzakla‏‎r) [Beyhekî]

Ana-baba, bildiًimiz ‏eyleri de anlatsa, (yine ayn‎ ‏eyler mi) dememek, hiç duymam‎‏ gibi can kulaً‎ ile dinlemek lâz‎md‎ır.
4- Kaba, dokunakl‎ ve argo sِz sِylememek

(اirkin konu‏ana Cennet harâmd‎r) [Ebû Nu'aym]

(اirkin sِzlü olmak hayâs‎zl‎ktan ve münâf‎kl‎ktand‎r) [Beyhekî]

(اirkin konu‏an ve hayâs‎ az olan, mü'min-i kâmil [imân‎ kuvvetli] deًildir) [Buhârî]

فki karde‏i olan biri, ِteki karde‏ini kastedip (Oًlun ‏unu yapt‎ Ben yapsam k‎yâmeti kopar‎rd‎n‎z) veya (Anne torunu tepene ç‎kart‎yor, çok ‏‎mart‎yorsun Sِz dinletemiyoruz) gibi sِzlerle ana-babay‎ üzmemelidir! اocuklar‎n‎ ana-baban‎n yan‎nda dِvmemeli, azarlamamal‎d‎r! Bِyle ‏eyler ana-babay‎ üzer

5- Han‎m‎n‎ onlardan üstün tutmamak Peygamber efendimiz buyuruyor ki:

(Han‎m‎n‎ anas‎ndan üstün tutana la'net olsun! Bunun farz ve diًer ibâdetleri kabûl olmaz) [قir'a]

6- فsimleri ile çaً‎rmamak, sِzlerini kesmemek, sِzlerinin aras‎na girmemek Bilgiçlik taslamamak Ana-baba yanl‎‏ da sِylese, ِyle deًil diyerek itirâz etmemek

7- Ana-baban‎n aras‎n‎ açacak sِz ve hareketlerden uzak durmak Ana-baba ile oًul veya k‎z‎n aras‎n‎ açacak i‏lerden uzak durmak Gelinleri, ana-baba ile oًullar‎n‎n aras‎n‎ açacak sِzlerden uzak tutmal‎d‎r! Peygamber efendimiz, (Ana ile oًulun aras‎n‎ açana la'net etsin) buyurmu‏tur (Gunye)

8- Konu‏urken, yap, yapma gibi ifâdeler kullanmamak Yapar m‎s‎n gibi ricâda bulunmal‎d‎r! Ana-babas‎ günâh i‏liyen çocuk, bunlara bir defa nasîhat eder Kabûl etmezlerse, susar Onlara duâ eder!

9- Hay‎r duâlar‎n‎ almak Ana-baba duâs‎n‎ ganîmet bilmek Hadîs-i قerîflerde buyuruldu ki:

(ـç ki‏inin duâs‎ kabûl olur Ana-baba, mazlûm ve misâfirin duâs‎) [Tirmizî]

(Ana-baban‎n duâs‎, ilâhî hicâba ula‏‎r, duâlar‎ kabûl olur) [فbni Mâce]

10- Bedduâlar‎n‎ almamak Hadîs-i ‏erîflerde buyuruldu ki:

(Ana-baban‎n çocuًuna ve mazlûmun zâlime olan bedduâlar‎, reddolmaz) [Tirmizî]

(Kendinize, evlâd‎n‎za ve mal‎n‎za bedduâ etmeyin! Duâlar‎n kabûl olduًu bir saate rastlar da bedduân‎z kabûl olur) [Müslim]

Ana-baba çaً‎rd‎ً‎ zaman herhangi bir i‏le uًra‏‎rsan, hemen onu terkedip, derhal ana-baban‎n emrine ko‏! Anan-baban sana k‎z‎p baً‎r‎rsa, onlara sen bir‏ey sِyleme! Anan‎n-baban‎n duâs‎n‎ almak istersen, sana emrettikleri i‏leri çabuk ve güzel yapmaya çal‎‏! Bu i‏ini beًenmeyip sana gücenmelerinden ve bedduâ etmelerinden kork! Sana dar‎l‎r iseler, onlara kar‏‎ sert sِyleme! Hemen ellerini ِperek gazablar‎n‎ teskîn et! Anan‎n-baban‎n kalblerine geleni gِzet! اünkü senin saâdet ve felâketin, onlar‎n kalblerinden doًan sِzdedir Anan-baban hasta ise, ihtiyâr ise, onlara yard‎m et! Saâdetini onlardan alacaً‎n hay‎r duâda bil! Eًer onlar‎ incitip, bedduâlar‎n‎ al‎rsan, dünya ve âhiretin harâb olur At‎lan ok tekrar geri yaya gelmez Onlar hayatta iken, k‎ymetini bil!

Kendi mal‎ndan, paras‎ndan onlara harcamal‎d‎r اünkü ana-babas‎na harcad‎ً‎ndan, verdiًinden kendisine suâl olunmaz

1- Kendinden ِnce, onlara elbise almak Kendi yiyeceًinden iyisini onlara vermek

2- Uzakta iseler ziyâretlerine gitmek Ana-baba ve mahrem akrabâlar‎ ziyâret etmek vâcibdir Hiç olmazsa, selâm gِndererek, tatl‎ mektûp yazarak bu günâhlardan kurtulmal‎d‎r Ziyârette s‎ra, ana, baba, evlâd, dede, nine, karde‏, amca, hala, day‎ ve teyze ‏eklindedir Hadîs-i ‏erîfte buyuruldu ki:

(Allaha ve K‎yâmet gününe inanan s‎la-i rahm etsin!) [Buhârî]

3- Beraber yemek Ayr‎ yemek onlar‎ üzer Beraber yemek faydal‎d‎r! Hadîs-i ‏erîfte buyuruldu ki:

(Yemeًi, toplu olarak yiyiniz; bereket topluluktad‎r) [فbni Mâce]
4- Arzûlar‎n‎ sormak, ًِrenip yerine getirmek

5- Evlerini temizlemek, boyamak, tamir etmek

6- Para, mal vermek فhtiyâçlar‎ olup da sِyliyemiyebilirler Bir kimse, (Yâ Resullah, babam elimdeki mal‎m‎n bir k‎sm‎n‎ almak istiyor) der Peygamber efendimiz de, (Sen de, mal‎n da baban‎nd‎r) buyurdu (فMâce)

(Bir müslümana elbise giydiren, o elbiseden bir parça kald‎ً‎ müddetçe, Allah‎n h‎fz‎ emân‎nda olur) [Hâkim]
Ana-babaya elbise vermek ise, daha sevabd‎r Hem s‎la-i rahm de yap‎lm‎‏ olur

7- Mal‎, paray‎ onlara serbest etmek Ne zaman isterseniz, mal‎m, param size fedâ olsun demeli, bir k‎zg‎nl‎klar‎ varsa, bu yolla onlar‎ teskîn etmelidir Ana-babaya harcanan paradan suâl olunmaz Muhtâç olan ana-babaya yard‎m farzd‎r Kur'ân-‎ kerîmde buyuruluyor ki:

(Ana-babaya, akrabâya, yetimlere, yoksullara, yolculara infâk edin!) [Bekâra 215]

Kime infâk edeceًini soran zâta Resûlullah efendimiz, (Kendine, ana-babana, sonra han‎m‎na ve çocuklar‎na, hizmetçine bundan sonras‎n‎ da art‎k sen bilirsin) buyurdu (Nesâî)

Babas‎ hasta olup, bakacak kimse bulunamazsa, kad‎n, kocas‎ndan izinsiz gidip hizmet eder Zimmî baba da bِyledir اocuk, zengin olan babas‎na bakmaya mecbûr deًildir (Bezzâziyye)

Zengin çocuًun, fakir olan ana-babas‎na nafaka vermesi farzd‎r Fakir kimsenin, fakir babas‎na nafaka vermesi farz deًildir Fakir olan ana-babas‎n‎ kendi evine al‎p, birlikte otururlar (Fetâvâ-i Hayriyye)

Ana-babadan birine iyilik edince ِteki incinirse, babaya hürmet ve itâ'at etmeli, anaya hizmet, yard‎m ve ihsân etmelidir
8- Ara s‎ra güzel yemek yap‎p, da'vet etmek Gِnülleri ister de, belki sِyliyemezler

9- Dostlar‎n‎, dost bilip da'vet ederek gِnüllerini almak Dü‏manlar‎ndan da uzak durmaya çal‎‏mak

10- Hastaland‎klar‎ zaman, tedâvileri ile me‏gûl olmak, ilâç almak Bir bak‎c‎, bir hizmetçi tutmak yerine, bizzat kendisi hizmet etmeye çal‎‏mal‎d‎r
RADYOMUZ 24 SAAT YAYINDADIR.

Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap

Radyomuzu google playdan cep telefonunuza yükleyip dinleyebilirsiniz. Tıkla yükle Tüm android cep telefonlarını destekler.

Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap

DİĞER TELEFONLAR

Google Chrome veya Firefox'a

Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap

yazarak radyomuzu dinleyebilirsiniz

TÜM ÜYELERİMİZİ VE MİSAFİRLERİMİZİ SİTEMİZİ ZİYARETE VE PAYLAŞIMA BEKLİTYORUZ İNŞALLAH.

 


* BENZER KONULAR

Siz Gerginliği Artıran Değil Azaltan Olun Gönderen: anadolu
[Bugün, 09:35:38 ÖÖ]


Kadere Razı Olmak Gönderen: anadolu
[Bugün, 09:32:23 ÖÖ]


Allah Bize Yeter Gönderen: anadolu
[Bugün, 09:29:01 ÖÖ]


Kabir Azabı Haktır Gönderen: anadolu
[Bugün, 09:23:10 ÖÖ]


Mü' min Kimdir, Münafık Kimdir Gönderen: anadolu
[Bugün, 09:16:31 ÖÖ]


Unutulmuş Etiketimiz Doğruluk Gönderen: anadolu
[Bugün, 09:12:34 ÖÖ]


Grup Hacegan - Dosta Davet 320 Kbps Gönderen: FANİDUNYA.net
[Bugün, 07:08:14 ÖÖ]


Hasan Hüseyin - Canlar Kurban Gönderen: FANİDUNYA.net
[Bugün, 06:58:05 ÖÖ]


Hasan Hüseyin - El-Melik 320 Kbps Gönderen: FANİDUNYA.net
[Bugün, 06:47:33 ÖÖ]


FANİDUNYA NET ÜYELERİMİZ VE MİSAFİRLERİMİZ. CUMANIZ MÜBAREK OLSUN Gönderen: FANİDUNYA.net
[Dün, 08:50:12 ÖS]


Camiler Vatanın Kalbi Gençler Şah Damarımızdır Gönderen: gurbetciyim
[Dün, 08:26:30 ÖS]


Toplum Kuralları ve Davranışlarımız Gönderen: gurbetciyim
[Dün, 08:20:48 ÖS]


İradeli Yetişkinler İçin Öz Denetimli Çocuklar Yetiştirmek Gönderen: FANİDUNYA.net
[Dün, 08:15:09 ÖS]


Okul Başarısında Ailenin Etkisi Gönderen: gurbetciyim
[Dün, 08:10:53 ÖS]


Eğitimde Rol Modelin Etkisi Gönderen: gurbetciyim
[Dün, 08:05:57 ÖS]


Çocuklarda Mesuliyet Şuuru Gönderen: KOYLU
[Dün, 03:51:58 ÖS]


Duyarlı Çocuk Yetiştirmek Gönderen: KOYLU
[Dün, 03:46:41 ÖS]


İletişimde Sevgi Dili Gönderen: KOYLU
[Dün, 03:43:14 ÖS]


Allah’ı Bilmek Gönderen: KOYLU
[Dün, 03:39:41 ÖS]


Söylemde Müslüman Eylemde Nesin Gönderen: KOYLU
[Dün, 03:35:36 ÖS]