* FANİ DUNYA


Radyo ip adresimiz değişti, radromuzu dinlemek için tekrar yükleyebilirsiniz.

FANİDUNYA FM MOBİL (Yenilendi)

FANİDUNYA FM

ANDROID
Radyomuzu google playdan cep telefonunuza yükleyip dinleyebilirsiniz. Tıkla yükle
DİĞER TELEFONLAR
Google Chrome veya Firefox'a
http://5.135.14.22:7412
yazarak radyomuzu dinleyebilirsiniz

Android desteklemeyen telefonlarda dinlemek için tıklayınız

Radyomuzu bilgisayara yükleyerek bilgisayarınızdan dinleyebilirsiniz.
Tıkla yükle


İSTEK PANELİ GİRİŞİ

 Gönderen Konu: Evliliًğin Maksadı‎ Evlat Yeti‏ştirmektir  (Okunma sayısı 31 defa)

0 Üye ve 1 Ziyaretçi konuyu incelemekte.

Çevrimdışı KOYLU

  • *****
  • İleti: 1446
Evliliًğin Maksadı‎ Evlat Yeti‏ştirmektir
« : Ocak 20, 2021, 09:33:55 ÖS »
Evliliًğin Maksadı‎ Evlat Yeti‏ştirmektir

Hiç ku‏kusuz evlilik hem ferdin hem de toplumun pek çok yِnden menfaatini saًlayan bir müessesedir. Her ‏eyden ِnce evlenmek dünya ve ahiret saadetine gِtüren bir yoldur. Hele hele güzel ahlakl‎, sevgi dolu bir e‏, insan‎n bu dünyadaki en büyük mutluluk kaynaً‎d‎r.

Huzurlu bir evlilik dünya mutluluًunun ِnemli bir parças‎d‎r. Hatta ahiret mutluluًunun da...

Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam;
“Ki‏i evlendiًi zaman dininin yar‎s‎n‎ korumu‏ olur. Geriye kalan yar‎s‎ içinde Allah’a Kar‏‎ gelmekten sak‎ns‎n.’’ buyurmu‏tur.(Aclûnî, Ke‏fu’l-Hafa, 2/239)

Evlenmek sadece zinadan korumas‎ bak‎m‎ndan deًil, Müslüman bir neslin yeti‏mesi bak‎m‎ndan da ِnemlidir. Peygamber Efendimiz;
“Evleniniz, çoًal‎n‎z, çünkü ben K‎yamet gününde sizin çokluًunuzla iftihar edeceًim" (Beyhakî,7:81) buyurarak, ümmetin nüfusunu art‎rman‎n iki dünyada da izzet vesilesi olduًuna dikkat çekmi‏tir.

Allah-u Zülcelal Kur'ân-‎ Kerîm’de, Hz. Zekeriyya’n‎n hay‎rl‎ bir evlat istemek için yapt‎ً‎ dualara yer vermi‏tir.

رَبِّ هَبْ لِي مِن لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً إِنَّكَ سَمِيعُ الدُّعَاء
“Ya Rabbi, bana kendi katından temiz bir soy bah؛et. Doğrusu sen duayı i؛itirsin”(Al-i İmrân, 38)

Hz. İbrahim ve Hz. İsmail de dualarında:

رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ
“Ey Rabbimiz, ikimizi de sana teslimiyette sabit kıl. Soyumuzdan da müslüman bir ümmet yeti؛tir”(Bakara, 128) buyurarak salih bir evlatlar istemi؛lerdir.

Rasulüllah aleyhisselatuvesselamın Hz. Enes’e ؛ِyle dua ettiğini gِrüyoruz: “Allah’ım! Onun malını ve çocuğunu çoğalt, onu bereketli kıl” (Buhari , Edebül Müfred, 88)

Bir hadis i ؛erifte, “vedud (sevecen) ve velud (doğurgan) hanımla evlenin” buyurmu؛ olması da yine aynı maksada i؛arettir. (Ebu Davud, Nikah, 2)

Rasulullah efendimizin tavsiye ettiği nikâh dualarında; “Allah’ım bizi ؛eytandan, ؛eytanı bize vereceğin nasipten (evlat) uzak eyle,” buyurması da evlilikte en mühim maksadın evlat yeti؛tirmek olduğuna i؛aret eder. (Buharî, Bed'ü'l-Halk, 11)

E؛ Seçimi ضnemlidir

Evlilikte e؛ seçimi çok ِnemlidir. Bilindiği gibi Peygamberimiz dindar ki؛ileri e؛ olarak tercih etmemizi tavsiye etmi؛tir. Dindar bir e؛, ki؛iyi hayra çağırır; hayırlı i؛lerinde yardımcı olur. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem:

"Kadın (genellikle) dِrt ِzelliği sebebiyle nikahlanır: Malı için, haseb ve nesebi için, güzelliği için, dini için. Sen dindarı seç ki, iki dünyada mutlu olasın" (Buharî, Nikah 15)buyurarak evlenirken dindar hanımları tercih etmeyi tavsiye etmi؛tir.

Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam erkeklere olduğu gibi hanımlara da e؛ olarak dindar erkekleri tercih etmelerini tavsiye etmi؛tir. Ebû Hureyre’den nakledilen bir hadiste erkekleri tercihe ؛ayan kılan faziletler ؛ِyle sıralanmı؛tır;

“Erkeğin dindarlığı onun keremidir. (cِmertliği, iyiliğidir) Akıllı olması ؛ahsiyetinin sağlamlığına i؛arettir. Güzelliği de, ahlâkının güzel olmasıdır” (Beyhakî, ھu’abu’l-خmân, IV, 160)
Bu sِz bazı kaynaklarda biraz farklı olarak Hz. ضmer’e nispet edilmektedir.

Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, kızları olanlara: “Dindarlığını ve ahlakını beğendiğiniz birisi evlenmek isterse onları evlendirin. ھayet bunu yapmazsanız yeryüzünde fitne ve fesat çıkar” (Tirmizi, Nikah, 3) buyurmu؛tur.

Ancak e؛ini seçmek hususunda asıl tercih erkeklerin elindedir. Kızlar ancak talipleri arasında tercihte bulunabilirler. Erkekler dindar hanımlara rağbet ederlerse imanlı kadınlar da dinlerini taviz vermeden ya؛ayabilirler.

Dindar erkeklerin, sırf güzellik ve benzeri sebeplerle tercih yapmayıp, dindar hanımları tercih etmesi imanlı bir nesil yeti؛tirmek için de çok ِnemlidir.

اocuklarla bütün gün birlikte zaman geçiren daha çok annedir. Annenin maneviyatı çocuğa çok daha fazla tesir eder. Bu sebeple erkekler evlenirken çocuklarına anne seçtiklerini unutmamalıdırlar.

İyi anneler, ekseriyetle iyi ailelerden yeti؛ir. Bu sebeple Peygamber sallallahu aleyhi vesellem evlenilecek hanımı seçerken iyi ailede, iyi muhitte yeti؛mi؛ kızları tercih etmeyi tavsiye etmi؛tir “اِplükte yeti؛en gülden sakının” buyurmu؛; ashâb, bunun ne anlama geldiğini sorunca, “Kِtü çevrede yeti؛en güzel kadın” cevabını vermi؛tir. (Deylemî, I, 464)

Beğendiği ve Dengi Olan Ki؛iyle Evlenmek

Peygamber Efendimiz her ne kadar evlilikte dindar e؛i tercih etmeyi tavsiye ettiyse de insani zaaflarımızı da gِz ِnünde bulundurmu؛tur. Ne de olsa insanoğlu fiziki yِnden ho؛una giden ki؛ilere sevgi duyar. Efendimiz de ashabına evlenmeden ِnce hanımını gِrmesini tavsiye ettiğini gِrüyoruz.

Hz. Muğire radıyallahu anhunun anlattığına gِre, o bir kadına talip olmayı dü؛ünüyordu. Resûlullah aleyhisselatu vesselam kendisine;
"Ona bak! Zira bakman, aran‎zdaki uyum için daha muvaf‎kt‎r!" buyurdular" (Tirmizi, Nikâh 5, 1087)

Peygamberimiz sevgi ve kayna‏man‎n kolay olmas‎ için gençlerin ya‏‎tlar‎ olan genç k‎zlarla evlenmesini te‏vik etmi‏tir. (Buhârî, Nikâh 10)

Daha zengin, daha tahsilli bir talibi ç‎ks‎n diye k‎zlar‎ evlendirmeyip bekletmek uygun deًildir. Ki‏iye en uygun talip dindar ve dengi olan taliptir.

“ـç ‏ey vard‎r ki geciktirilmez: Vakti gelince namaz, haz‎r olduًunda cenaze, dengi bulunduًunda bekar‎ evlendirmek” buyurmu‏lard‎r. (Tirmizi, Salat, 13)

فslam dini nikâh‎n kad‎n ve erkek aras‎nda sayg‎, sevgi ve sadakat dolu bir baً olmas‎n‎ saًlamay‎ hedeflemi‏tir. Bu hem fertlerin hem de toplumun salah‎ için çok ِnemlidir. Ayr‎ca ruh saًl‎ً‎ ve psikolojisi düzgün, ahlak‎ güzel evlatlar ancak huzurlu ailelerde yeti‏ir.

Bu sebeple aile huzuru için yap‎lan fedakarl‎klar Allah-u Teala kat‎nda çok deًerlidir. فki insan‎n her yِnden anla‏mas‎ mümkün olmayabilir. Ama ‏efkatli bir muhabbet olduًu müddetçe sorunlar gِrmezden gelinebilir. Bunun da çaresi sevgiyi art‎racak hareketleri çoًaltmak, anla‏mazl‎klar‎ kِrükleyecek hareketlerden kaç‎nmakt‎r.

Peygamber efendimiz, kar‎ kocalar‎ birbirine kar‏‎ sevecen olmaya te‏vik etmi‏tir. Kar‎ kocan‎n muhabbet tezahürü olan hareketlerde bulunmalar‎n‎n Cenab-‎ Hakk‎n r‎zas‎na uygun dü‏tüًünü haber vermi‏tir.

"Erkek han‎m‎na, han‎m‎ da beyine sevgiyle bakt‎klar‎nda Cenab-‎ Hakk' ta onlara rahmet nazar‎yla bakar. قayet erkek han‎m‎n‎n ellerini ellerine al‎rsa her ikisinin de günahlar‎ parmaklar‎ aras‎ndan akar gider" (Camiü's-Saًir 2:333)

Eًer bir ailede anne ile baba aras‎nda iyi bir geçim olursa evlatlar da anne babalar‎n‎ sayar ve sever. Onlar geçimsiz olur, sürekli birbirlerinin ay‎b‎n‎ ararsa çocuklar da onlar‎ küçük gِrür ve nefret eder. Bu durumda çocuk eًitimi nas‎l mümkün olabilir?

Peygamberimiz evlilik birliًini ayakta tutmak ve çocuklar‎ aile birliًinden mahrum etmemek için sab‎r gِstermeyi emretmi‏tir. Evlilere birbirini ho‏ gِrmeyi, hatalar‎n‎ baً‎‏lamay‎ ve birbirlerinin iyi yِnlerini gِrmeye gayret etmeyi tavsiye etmi‏tir.

“Bir mü’min, han‎m‎na buًzetmesin. Onun bir huyunu beًenmezse, bir ba‏ka huyunu beًenir.” (Müslim, Radâ‘, 61)

Esasen en iyi Müslüman, kar‏‎s‎ndaki ki‏ide kusur aramayan, kendi kusurlar‎n‎ düzeltmekle me‏gul olan insand‎r.

Kendi iyilik ve üstünlüklerini gِzünde büyüten, ba‏kalar‎n‎n iyiliklerini ise gِrmezden gelen insana nankِr denir. Bِyle bir insan sadece kar‏‎s‎ndaki ki‏iye kar‏‎ deًil, onu kendisine nasip eden Rabbine kar‏‎ da nankِrlük etmi‏ olur.

Halbuki imanl‎, namuslu ve genel olarak kabul edilebilir ِzelliklere sahip, Müslüman bir e‏ için Allah-u Teala ’ya kar‏‎ ‏ükretmelidir. Bu ‏ükrün en güzel ifas‎ ise o e‏in haklar‎n‎ ifa edip gِnlünü ho‏ tutmakla olur.

Bilhassa han‎mlar‎n, evin nafakas‎n‎ kazan‎p çoluk çocuًunu kimseye muhtaç etmeyen kocalar‎na kar‏‎ nankِrlük etmeleri çok kِtü bir ahlakt‎r. Peygamber sallallahu aleyhi vesellem bu hususta mümine han‎mlar‎ ‏ِyle ikaz etmi‏tir:

"Ey kad‎nlar topluluًu, bol bol sadaka verin, çok çok istiًfar edin. اünkü ben Cehennemliklerin çoًunun sizlerden olduًunu gِrdüm."

Bunun üzerine oradaki kad‎nlardan birisi, 'Ya Resûlallah, bizim ne kusurumuz var ki, Cehennemliklerin çoًu bizden oluyor?" diye sordu, Peygamber Efendimiz (a.s.m.):
"اünkü siz fazla lanet eder ve kocalar‎n‎za kar‏‎ nankِr davran‎rs‎n‎z" (Müslim, فman: 132)

K‎sacas‎, kad‎nlar da erkekler de bu dünya hayat‎n‎ ahret sermayesi bilmeli ve e‏leriyle yard‎mla‏arak iyi bir nesil yeti‏tirmeye gayret etmelidir. Bِyle dü‏ünürlerse birbirlerini ortak ve yard‎mc‎ olarak gِrürler. Rakip ve dü‏man gibi gِrmekten vazgeçerler. Müminlere yak‎‏an da budur.
İNTERNET RADYOMUZ 24 SAAT YAYINDADIR.

Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap

RADYOMUZU  ANDROİD TÜM PROĞRAMLARINI DESTEKLER CEP TELEFONUNUZDAN DİMLEYEBİLİRSİNİZ. TIKLA, YÜKLE?

Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap

DİĞER TELEFONLAR

Google Chrome veya Firefox'a

Yükleme linklerini görebilmek için üye olmanız gerekmektedir. Üye Ol veya Giriş Yap

Yazarak radyomuzu dinleyebilirsiniz

TÜM ÜYELERİMİZİ VE MİSAFİRLERİMİZİ SİTEMİZİ ZİYARETE VE PAYLAŞIMA BEKLİTYORUZ İNŞALLAH.

 


* BENZER KONULAR

Can Demiryel Albümleri + Şiirleri Gönderen: FANİDUNYA.net
[Bugün, 09:45:03 ÖÖ]


Erdem Çömez - Albümleri Gönderen: FANİDUNYA.net
[Bugün, 08:53:42 ÖÖ]


Murat Belet - Davet 320 Kbps Gönderen: FANİDUNYA.net
[Bugün, 08:49:58 ÖÖ]


Sedat Uçan - Al Beni Yüreğine 320 Kbps Gönderen: FANİDUNYA.net
[Bugün, 08:43:55 ÖÖ]


Payitaht Abdülhamid Dizi Müzikleri Gönderen: FANİDUNYA.net
[Dün, 10:00:23 ÖS]


Yıldıray Gürgen - Payitaht Abdülhamit (Original Tv Series Soundtrack, Vol.1.2 ) Gönderen: FANİDUNYA.net
[Dün, 09:51:22 ÖS]


Ana Babaya karşı Gelmenin ve Akraba İle İlgiyi Kesmenin Haram Olduğu 2 Gönderen: FANİDUNYA.net
[Dün, 09:21:16 ÖS]


Ana Babaya karşı Gelmenin ve Akraba İle İlgiyi Kesmenin Haram Olduğu 1 Gönderen: FANİDUNYA.net
[Dün, 09:05:12 ÖS]


Toplumsal Hayatın İçinde Kadının Yeri Gönderen: melek
[Dün, 04:35:19 ÖS]


Bir Yastıkta Huzur Gönderen: melek
[Dün, 04:27:02 ÖS]


Yoksa İnsanlık Öldümü Gönderen: melek
[Dün, 04:19:06 ÖS]


Kalpler Allah'ın Zikri İle Huzur Bulur Gönderen: melek
[Dün, 04:11:48 ÖS]


Ameller Niyetlere Göredir Gönderen: melek
[Dün, 04:02:53 ÖS]


Asra Yemin Olsun Gönderen: melek
[Dün, 03:56:22 ÖS]


Namazdan Önce ve Sonraki Tefekkür Gönderen: FANİDUNYA.net
[Dün, 10:25:48 ÖÖ]


İslamiyet Baştan Başa Şefkattir Gönderen: FANİDUNYA.net
[Dün, 10:12:19 ÖÖ]


Geylani Karaarslan - Peygamber Efendimizin Hayatı Gönderen: FANİDUNYA.net
[Dün, 09:49:06 ÖÖ]


Harun Beyaz - Albümdışı ve Single Eserleri Gönderen: FANİDUNYA.net
[Dün, 09:44:27 ÖÖ]


2021 - Abdurrahman Önül - Gönül Baharım 320 Kbps Gönderen: FANİDUNYA.net
[Dün, 09:38:24 ÖÖ]


Hasan Dursun - Hasret Kaldık Rasûlullaha 320 Kbps Gönderen: FANİDUNYA.net
[Şubat 26, 2021, 08:42:32 ÖS]